Diaconie

Diaconaat is de dienst van de christelijke barmhartigheid. De christelijke gemeente vult deze barmhartigheid in door zorgend en dienend bezig te zijn en om te gaan met hen, die hulp en zorg nodig hebben.

Het is een opdracht die door de Koning van de Kerk zelf aan Zijn kerk hier op aarde is gegeven (lees Handelingen 6).

De gemeente, in het bijzonder onder toezicht van de diakenen, dient te zorgen voor armen en behoeftigen. Die armen en behoeftigen kunnen ín, maar ook buiten de gemeente zijn. Waar nodig wordt financiële ondersteuning verleend. Maar ook als er lichamelijke en/of psychische nood is heeft de diaconie hierin een taak. Voor hulpvragen kunnen de gemeenteleden terecht bij de wijkdiaken. Het diaconale werk van diakenen en gemeenteleden gezamenlijk dient te geschieden met liefde voor en bewogenheid met het lot van de naaste, dichtbij en ver weg.

Voor de financiële ondersteuning is natuurlijk geld nodig. Daarvoor hebben we in elke kerkdienst de collecte voor de diaconie (het eerste zakje), maar op deze pagina kunt u ook via iDeal bijdragen aan de diaconie.

De diaconie geeft niet alleen ondersteuning bínnen de gemeente, maar ook aan gemeente-overstijgende instanties zoals De Vluchtheuvel en Helpende Handen. Daarnaast zijn er enkele diaconale collecten bestemd voor Bijzondere Noden.